Аналіз методичної роботи

за 2018 /2019 навчальний рік

У 2018-2019 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2018-2019 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Головні завдання методичної роботи в 2018/2019 н. р. полягали в:

· спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;

· сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

· підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

· створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

· забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

· вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.

У 2018-2019 н. р. педагогічний колектив працював над методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі».

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників. Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Науково-методична робота в Дяківській школі представлена такими компонентами:

· методичні та педагогічні ради,
· загальні збори колективу, семінари,
· предметні методичні об’єднання,
· предметні тижні (відкриті заходи),
· самоосвіта,
· продукти самоосвітньої діяльності.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на виконання таких завдань:

-підвищення методичної культури вчителів, сприяння росту їх професійної майстерності шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, проведення предметних тижнів;
- формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу;
- дослідження рівня ефективності індивідуальної і колективної методичної роботи з впровадженням особистісно зорієнтованих, інтерактивних технологій навчання;
- впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва;
- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
- забезпечення ефективності методичної роботи закладу;
- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
- підвищення іміджу навчального закладу.
- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора з навчальної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, педагог-організатор.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- зміст, форма, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах та конкурсах творчих робіт;
- хід атестації педагогічних працівників;
- підведення підсумків методичної роботи за 2019/2018 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2019/2020н.р.

З метою вдосконалення професійної та фахової майстерності педагогів проводилася серія відкритих уроків вчителів, що атестуються «Перлини професійної майстерності»: педагогічні вернісажі «Мій творчий урок», «Від творчого вчителя – до творчого учня», день професійної майстерності : були проведені відкриті уроки, виховні заходи. Уроки та заходи були проведені на достатньому методичному рівні. Вся методична робота була спрямована на розвиток ініціативи і творчості педколективу в процесі вирішення проблеми інтенсифікації навчально-виховного процесу, на покращення та вдосконалення системи знань, умінь і навичок учнів через впровадження активних форм і методів навчання .

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних та районних семінарів, інших методичних заходів.

Було забезпечено інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії.

Особлива увага в закладі приділялася впровадженню активних форм і методів навчання, національного й морального виховання учнів:виховна діяльність у Дяківській ЗОШ І-ІІ ст. була спрямована на реалізацію Законів України “Про освіту””, “Про середню освіту”, державних цільових програм.

На засіданнях педагогічних рад, ШМО класних керівників обговорювались такі питання з виховної роботи:

· робота класних керівників з батьками учнів;
· організація учнівського самоврядування;
· формування в учнів культури поведінки;
· формування здорового способу життя
· профілактика правопорушень.

2.Основні напрями виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік:

1) Вивчення учнів і колективу класу: отримання демографічних, медичних, психологічних і педагогічних даних (сім'я, соціальний і матеріальний стан, стан здоров'я, рівень розвитку, вихованості і навченості, індивідуальні особливості тощо).

2) Постановка виховних завдань (“перспективи”), загальних для класу або окремих груп, учнів класу.

3) Планування виховної роботи роботи — складання плану для роботи з учнями, учителями, батьками, що містить перелік завдань і справ щодо їх розв'язання.

4) Організація, проведення та коригування різних видів діяльності відповідно до поставлених завдань і плану: проведення класних годин, колективних творчих справ, екскурсій, батьківських зборів тощо.

5) Організація роботи з батьками учнів: систематичне інформування про успішність, поведінку учнів, відвідування учнів удома, педагогічна освіта батьків, залучення їх до виховної роботи.

6) Аналіз та оцінювання результатів виховання:спостереження, опитування та інші методи, що дають змогу робити висновки щодо результатів і ставити нові завдання.

Години спілкування — одна із найважливіших форм організації виховної роботи з учнями. Вона були обов'язковою складовою шкільного розкладу. Зазвичай години спілкування мали форму лекцій, бесід або диспуту, дискусії, зустрічі, але із додаванням елементів “цікавинки”- вікторини, конкурси, ігри. Зразки тем:”Як з'явився етикет”, “Наша Конституція”, “Моє село”, “Нагальні проблеми суспільства”, тощо. Часто години спілкування допомагають учням орієнтуватися в суспільних цінностях. Зразки таких годин спілкування: “Як стати щасливим”, “Ким бути”, “Про мужність і жіночість” тощо. Велике значення мають класні збори, які проходили у 5-9 класах. Цікаво проходили КТС. Були проведені виставки -конкурси: “Осінній вернісаж”,”Збережи ялинку”,”Рукотворне диво”, “Великодня писанка”.Пройшли традиційні свята: День знань,День фізкультури, День учителя,День українського козацтва, святого Миколая, новорічні свята, 8 Березня, День захисту дітей.

Велика увага приділяється учнівському самоврядуваню. На учнівських загальношкільних зборах таємним голосуванням учнів 5-9 класів було обрано раду закладу у складі голови учнівської ради та очільників центрів. Члени учнівського самоврядування мають свої обов'язки та відповідні права. Планування роботи ради здійснюється знизу до верху. В класних колективах формуються пропозиції, які обговорюються і затверджуються на засіданнях учнівської ради.

До масових заходів з благодійної діяльності можна віднести участь у акції «Краса і затишок рідного села», «Діти допомагають дітям», «Діти – воїнам АТО».

У школі створена і працює рада профілактики правопорушень. Усі учні , що потребують підвищеної педагогічної уваги, охоплені особливою увагою педагогів, вони мають постійні і тимчасові доручення, охоплюються спортивними, культурно-масовими заходами.У правовому вихованні учнів провідне місце займає профілактична робота у проведенні комплексу заходів щодо запобігання негативним явищам та девіантній поведінці учнів. Педагогічні працівники взаємодіють з батьківським комітетом та учнями з питань профілактики злочинності.

Питання виконання програми профілактики правопорушень розглядалося на нарадах при директорові,педагогічних радах тощо.

Педагогічний колектив взаємодіє з районними відділами кримінальної міліції у справах дітей, службами у справах дітей, відділами сім'ї, молоді та спорту, медичними і юридичними установами, громадськими організаціями;

Організована робота з дітьми із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах,всі діти залучені до участі у класних, загальношкільних заходах, охоплені гуртковою роботою.

Було проведено заходи: тематичні зустрічі учнів із учасниками АТО, акція “Допоможи Українській армії”. під час проведення якої, бійцям було передано продукти харчування, малюнки та кошти та теплий одяг.

Учні нашої школи приймали участь у багатьох районних конкурсах та заходах.

Але залишається ще багато проблем: низька активність та самосвідомість учнів, трапляються випадки некоректної їх поведінки у колективі.

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів закладу. Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школ. Що вчителі відтворюють у своєму портфоліо .

Протягом 2018/2019 навчального року було організовано роботу методичних об’єднань вчителів гуманітарного, природничо-математичного та класних керівників, затверджено плани роботи, єдині науково-методичні теми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

В організації своєї роботи голови методичних об’єднань широко використовують різні форми організації методичної роботи:

- панорами методичних новинок;
- ярмарки педагогічної творчості;
- семінари-практикуми.

Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку. Проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Вчителі за графіком провели контрольні роботи, підсумкові роботи, результати яких узагальнили й обговорили на засіданнях методичного об’єднання.

Протягом року вчителі проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів, декад. За складеними планами вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями: цікаві конкурси, вікторини, виставки газет, інтелектуально-розважальні ігри. Слід відмітити проведені заходи вчителя біології Шевченко С.М., вчителів української мови та літератури Запорожець Н.В. та вчительки зарубіжної літератури Кравець О.М. , вчительки історії та географії Клітченко Г.І., вчителя фізичної культури Зарубенко О.В. та багато інших.

Велика увага приділялась організації змістовного дозвілля учнів. Педагогом організатором, Блащенко О.П. систематично проводились тематичні вечори, цікаві виховні заходи.

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надаються консультації вчителям про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення консультацій, нарад при директорові, експрес-консультації за публікаціями фахових газет та журналів.

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі Вінницької академії неперервної освіти, стажування та самоосвітня робота педагогів.

З метою професійного самовдосконалення педагогічних кадрів та згідно перспективного плану 4 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації.

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2018/2019 н.р. проводилася на задовільному рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 1210

Коментарi