План роботи

школи молодого вчителя

на 2019- 2020 навчальний рік

Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, полегшити роботу вчителя і закохати його в нашу справу.

Основні завдання «Школи молодого вчителя»: створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

-розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

-ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомлено здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи на уроках;

- створити умови для апробації та впровадження нових освітніх технологій та систем;

- створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

І розділ

"Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського"

В.О. Сухомлинський

Список слухачів

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові вчителя Предмет, який викладає Рік роботи Проблема, над якою працює
1 Зарубенко О.В. Фізкультура 9 Диференційований підхід до викладання на основі фізичної підготовленості та здоров’я школярів
2 Блащенко О.П. Математика8 Інноваційні методи навчання на уроках математики
3 Близнюк Вероніка Констянтинівна Початкові класи 5 Розвиток творчої уяви та конструктивного мислення на уроках у учнів, вчити вчитися

ІІ розділ

Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісного нового, значущого для практичної педагогічної діяльності, - одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.

Організаційна робота

1. 1. Скласти план роботи школи молодого вчителя.
2. Провести нараду з питань оформлення шкільної документації. Надати методичні рекомендації молодим вчителям щодо складання календарно-тематичних планів, щоденного планування, ведення класних журналів, організації робочого дня.
3.Скласти план заходів та провести в школі з 01.04 по 01.05. дні молодого вчителя
4. Організувати проведення відкритих уроків та позакласних заходів молодими вчителями.
5. Організувати спільне відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз.
6. Організувати допомогу молодим вчителям у розробці уроків, позакласних заходів. Провести анкетування «Які труднощі виникають?»
7. Надати молодим вчителям рекомендації щодо самоосвіти.
8. Організувати ознайомлення молодих вчителів з науково-популярною літературою.
9. Організувати обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.
10. Організувати читання есе «Пошук свого уроку».
11. Заслухати творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова».
12. Організувати виставку матеріалів молодих вчителів вчителів-стажистів «Мій перший вчительський досвід»
13. Провести годину мрій «Ідеальний урок».
14. Опрацювати з молодими вчителями нормативні документи Міністерства освіти України щодо проведення підсумкової державної атестації.

ІІІ розділ

«Майстерність не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчатись, як треба навчити лікаря його майстерності, як треба навчити музиканта»

А. С. Макаренко

І засідання

Вересень

Творчість . майстерність, досконалість – це, насамперед, наполеглива праця.

А. С. Макаренко

Тема. Перші кроки до вершин педагогічної майстерності

1. Розмова з молодими фахівцями. Час спілкування «Школа і я». Закріплення наставників.

2. Анкетування. Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної допомоги.

3. Обговорення плану роботи школи молодого вчителя на навчальний рік.

4. Вивчення нормативних документів про школу, правил для вчителя.

5. Інструктаж з планування роботи вчителя, класного керівника. Робота з навчальними програмами і пояснювальними записками до них

6. Практична робота. Опанування навичок ведення шкільної документації.

7. Консультація. Рекомендації та поради щодо підготовки молодого вчителя до уроку.

8. Огляд новинок методичної літератури.

Робота між засіданнями
1. Познайомитись з методичними рекомендаціями методичного кабінету (самоаналіз уроку, вимоги до сучасного уроку і т.д.)
2. Вивчити досвід роботи вчителів школи, який є в наявності у методичному кабінеті.
3.Опрацювати статті фахових журналів, газет та інтернет-видань з теми "Урок як основна організаційна форма навчання. Сучасні вимоги до уроку".

ІІ засідання

Листопад

Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції.

В.О.Сухомлинський

Тема. Урок - головна форма організації навчального процесу

1. Консультація. Як подолати страх перед уроком.

2. Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку. Структура і методика проведення інтерактивного уроку.

3. Практична робота. Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку.

4. Гра-тренінг «Камертон» ( учасник представляє шляхи формування мотивації на уроці).

5. Дискусія «Як зробити урок ефективним».

6. Консультація «Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла вчителя на уроці».

7. Рецепт приготування хорошого уроку.

Робота між засіданнями
1. Опрацювання фахової періодики та методичної літератури з теми «Контроль та оцінювання знань учнів».
2. Відвідування уроків досвідчених вчителів та вчителів-слухачів ШМВ.
3. Розробити та провести відкритий урок та здати план-конспект.
3. Підготуватися до проведення самоаналізу уроку та аналізу уроків своїх колег.
4. Підготувати есе «Пошук свого уроку».

ІІІ засідання

Січень

Найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в педагогічній практиці - оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури.

В. Сухомлинський

Тема.Контроль результатів пізнавально-навчальної діяльності учнів

1. Принципи організації діагностики і контролю за навчальною діяльністю учнів.

2. Методична панорама: ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів. Огляд різних видів контролю за навчанням: біжучий, повторний, тематичний , періодичний, підсумковий, комплексний.

3. Консультація : психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки учня їхніми батьками.

4. Використання різнорівневих завдань з метою формування ключових компетентностей під час контролю

5.Ділова гра «Організація контролю знань» (учасник представляє свої форми проведення контролю знань учнів).

6. Дискусія «Якими правилами повинен користуватися вчитель для забезпечення оптимальності процесу оцінювання навчальної роботи школярів».

7.Огляд педагогічної літератури з теми «Оцінювання і контроль у досвіді вчителів-новаторів».

Робота між засіданнями
1. Анкетування «Які труднощі виникають?»
2. Опрацювати літературу з питання організації позакласної роботи з учнями.
3. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.
4. Рейд «Які оцінки в твоєму щоденнику, учню?»
3. Проведення позакласних заходів. Підготувати і здати сценарії заходів.

ІУ розділ

Березень

Школа – це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя а живе

А. С. Макаренко

Тема. Позакласна робота як одна із форм організаціїнавчально-виховного процесу

1.Круглий стіл : обговорення і аналіз позакласних заходів.

2. Доповідь: позаурочна діяльність школі. Методика організації позакласної і позашкільної роботиз учнями.

3.Бліц-інтерв,ю: основні форми і методи позакласної роботи. Характеристика окремих форм виховної роботи.

4.Практична робота: пошук нових форм позакласної виховної роботи в школі .

Робота між засіданнями
1. Знайомство з досвідом колег: відвідування позакласних заходів, факультативів, консультацій.
2. Зробити аналіз відвіданих заходів.
3. Взаємовідвідування уроків.
4. Підготуватись до обговорення: «Організація позакласної виховної роботи в класі». (На прикладі одного з класів, в яких викладаєте.)
5. Опрацювати «Положення про самоосвіту вчителя».

У розділ

Травень

Вчитель готується до гарного уроку все життя. Така духовна й філософська основа професії й технології нашої праці: щоб дати учневі іскорку знань, вчителеві необхідно ввібрати в себе ціле море світла

В.О.Сухомлинський

Тема. Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання.

1. Доповідь «Загальнокультурна та професійна самоосвіта»

2. Аукціон знань. Загальні напрями та основні компоненти самоосвітньої діяльності.

3. Практична робота. Розробка особистого плану самоосвітньої роботи.

4. Критерії оцінювання результатів самоосвіти.

5. Анкетування для перевірки самоосвітнього рівня молодого вчителя.Анкета, яка спонукає вчителів до самоосвіти.

6. Алгоритм роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною темою.

7. Консультація. Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.

8. Творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова».

9. Година мрій «Ідеальний урок».

10. Випуск стінної газети вчителями-стажистами «Мій перший рік вчителювання»

Робота між засіданнями
1. Підготувати міні-твір на тему «Роль школи молодого вчителя у моєму професійному становленні».
2. Підготувати пропозиції «Що можна зробити для підвищення рівня роботи школи молодого вчителя?»

Підготувати пропозиції щодо роботи школи молодого вчителя на наступний навчальний рік.

ПЛАН РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

Дяківської ЗОШ І-ІІ ст.

( 1-2-й рік)

Зміст роботи Відповідальні Примітка
Вересень
1 Зміст, завдання, мета роботи школи молодого вчителя. Шевченко О.А.
2 Інструктаж молодих вчителів: „Планування, виконання навчальних планів і програм”. Шевченко С.М.
3 Ознайомлення молодих вчителів із системою роботи школи. Клітченко Г.І.
4 Практична робота: „Зразки документації вчителя та класного керівника” Шевченко С.М.
5 Вивчення запитів молодого вчителя. Анкетування. Шевченко С.М.
6 Організація наставництва. Шевченко С.М.
Жовтень
1 Підготовка вчителя та учнів до уроку. Система вимог до сучасного уроку. Запорожець Н.В.
2 Ділова гра: „Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу”. Клітченко Г.І.
3 Консультація: проблеми педагогічного оцінювання. Шевченко С.М.
Листопад
1 Круглий стіл: „Організація самостійної роботи учителя та учня”. Гонтарук П.І.
2 Обговорення уроків, відвіданих у вчителів-наставників. Шевченко С.М.
3 Методичні поради щодо вироблення власного стилю викладання. Шевченко С.М.
Грудень
1 Оцінювання навчальних досягнень учнів. Шевченко С.М.
2 Інструктаж з організації і проведення тематичного й семестрового оцінювання. ШевченкоС.М..
3 Методика підготовки та проведення предметного тижня . Шевченко С.М.
Січень
1 Застосування диференційованого та індивідуального підходу до навчання. Шевченко С.М.
2 Ознайомлення з досвідом колег. Шевченко С.М. Тупчієнко В.І Запорожець Н.В. Клітченко Г.І. Гонтарук П.І.
3 Підготовка до обміну досвідом „Мої перші педагогічні знахідки”. Шевченко С.М.
Лютий
1 Опрацювання проблеми: „Форми і методи роботи на уроці”. Шевченко С.М.
2 Підготовка до презентації методичної роботи членів методичних об’єднань. Шевченко С.М.
Березень
1 Організація роботи класного колективу. Шевченко С.М.
2 Практична робота: „Нормативні документи, що стосуються роботи класного керівника”. Шевченко С.М.
Квітень
1 Етика і психологія педагогічного спілкування. Шевченко С.М.
2 Рольова гра: „Мистецтво ораторства” Запорожець Н.В.
3 Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. Шевченко С.М.
Травень
1 Інструктаж з організації і проведення річного оцінювання та ДПА. Шевченко С.М.
2 Творчий звіт молодого вчителя. Голова МО

ПЛАН РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

Дяківської ЗОШ І-ІІ ст.

( 3-4-й рік)

Зміст роботи Відповідальні Примітка
Вересень
1 Психологічні особливості пізнавальної діяльності учнів. Способи формування пізнавального інтересу учнів. Запорожець Н.В.
2 Робота над програмами „Обдаровані та здібні діти”, „Здорові діти”. Шевченко С.М.
Жовтень
1 Семінар-практикум: „Методи навчання”. Шевченко С.М.
Листопад
1 Семінар-практикум: „Форми навчання учнів” Шевченко С.М.
Грудень
1 Виховання учнів у школі. Гонтарук П.І.
2 Учнівське самоврядування та його роль в педагогіці співробітництва. Шевченко С.М.
Січень
1 Роль учителя в навчально-виховному процесі. Шевченко С.М.
2 Ознайомлення з досвідом колег. Шевченко С.М.
Лютий
1 Відкритий урок: особливості підготовки та проведення. Шевченко С.М.
Березень
1 Підготовка до презентації методичної роботи (до участі в „Ярмарку педагогічних ідей”). Шевченко С.М.
Квітень
1 Підготовка до обміну досвідом „Мої педагогічні знахідки”. Шевченко С.М.
Травень
1 Інструктаж з організації і проведення річного оцінювання та ДПА. Шевченко С.М.
2 Творчий звіт молодого вчителя. Голова МО

ПЛАН РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

Дяківської ЗОШ І-ІІ ст.

(5-й рік)

Зміст роботи Відповідальні Примітка
Вересень
1 Використання активних методів навчання. Клітченко Г.І.
2 Практична робота «Планування і моделювання уроку». Шевченко С.М..
Жовтень
1 Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху та інтерактивні методи перевірки знань». Шевченко С.М.
Листопад
1 Психологічні поради «Самоосвіта та самореалізація особистості». Шевченко С.М.
2 Консультація «Тестування як складова оцінювання знань та умінь учнів». Шевченко С.М.
Грудень
1 Форми взаємодії педагогів та батьків. Запорожець Н.В.
2 Рекомендації щодо проведення батьківських зборів. Запорожець Н.В.
Січень
1 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. Гонтарук П.І.
2 Ознайомлення з досвідом колег. Шевченко С.М.
Лютий
1 Самоаналіз діяльності вчителя при підготовці та проведення відкритого уроку. Яковенко Н.О.
2 Самоаналіз діяльності вчителя при підготовці та проведенні відкритого виховного заходу. Шевченко С.М.
Березень
1 Підготовка до презентації методичної роботи (до участі в «Ярмарці педагогічних ідей»). Шевченко С.М.
2 Педагогічний дайджест «Компоненти педагогічних здібностей». Шевченко С.М.
Квітень
1 Пам’ятка про характерні риси особистісно орієнтованого уроку. Запорожець Н.В.
2 Підготовка до обміну досвідом «Мої педагогічні знахідки». Шевченко С.М.
Травень
1 Інструктаж з проведення річного оцінювання та ДПА. Шевченко С.М.
2 Творчий звіт молодого вчителя. Голова МО
Кiлькiсть переглядiв: 3044

Коментарi