/Files/images/54540.jpg

Положення про методичне об'єднання класних керівників

1.Загальні положення

1.Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об'єднання (далі — МО) класних керівників.
2.МО — це добровільне об'єднання класних кервників, створене з метою забезпечення ефективності роботи кожно­го класного керівника, їх творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей.
3.МО у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту, «Про позашкільну освіту», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими за­конодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.
4.МО здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань за­гальної середньої освіти, спрямованих на:
· виховання громадянина України;
· формування особистості учня, його наукового світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань;
· виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
· підготовку учнів до подальшої освіти й трудової діяльності;
· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав, свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
· реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій і звичаїв, державної та рідної мови,
національних цінностей
українського народу та інших народів і націй;
· вивчення, узагальнення, пропагування передового педагогічного досвіду.

2. Організація діяльності МО в школі:

1). МО створюється, якщо в школі троє або більше КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.
2). Засідання МО проводяться орієнтовно чотири-п'ять разів упродовж навчального року.
3). Керує роботою ШМО голова, якого обирають члени методичного об'єднання строком на 3 роки.
4). Керівник МО повинен мати вищу або першу кваліфікаційну категорію, користуватись авторитетом серед колег. Він планує свою робо­ту на навчальний рік, що включає проведення засідань та міжсекційну діяльність.
5).Функціональні обов'язки голови МО і план роботи методичного об'єднання розробляються відповідно до цього Положення з ураху­ванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу, затвер­джуються директором навчального закладу.
6) МО та його керівник підзвітний у своїй роботі адміністрації навчального закладу.
7) МО може бути заохочено (відзначено) за досягнення високих ре­зультатів у роботі з учнями. Форми і види заохочення регулюються законодавством України.

3. Функції МО класних керівників:

-організовує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
-координує виховну діяльність класних колективів та організує взаємодію в педагогічному процесі;
-планує і постійно корегує принципи виховання та соціалізації учнів;
-організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
-обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріали узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників;
-оцінює роботу членів об`єднання, клопочеться перед адміністрацією про заохочення класних керівників.
- забезпечує засвоєння й використання найбільш раціональних методів
і прийомів виховання школярів;
- постійно підвищує рівень фахової та методичної підготовки
вчителів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
- виявляє, пропонує та здійснює нові підходи до організації навчання
і виховання;
- створює умови для самоосвіти вчителів і здійснює керівництво
творчою діяльністю педагогів;
- співпрацює із МО інших циклів.

4. Функціональні обов,язки голови МО класних керівників:

1.Відповідає:

-за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об`єднання;
-за своєчасне впорядкування документації про роботу МО та проведені заходи.

2.Разом із директором стежить:

-за дотриманням принципів організації виховного процесу;
-за виконанням класними керівниками функціональних обов`язків;
-за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;
-за вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників.

3.Організовує:

-взаємодію класних керівників (членів МО між собою і з іншими структурними підрозділами школи);
-відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
-вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

4.Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

5.Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи класних керівників.

6.Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

5. Документація методичного об`єднання класних керівників:

-положення про методичне об`єднання;

-склад МО та відомості про його членів;

-річний план роботи методичного об`єднання;

-протоколи засідань методичного об`єднання;

-інструктивно-методичні документи про виховну роботу в класних колективах і діяльність класних керівників.

Кiлькiсть переглядiв: 927

Коментарi