/Files/images/header_owl.png

Шкільне методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу працює над методичною проблемою:

«Формування компетентності особистості шляхом творчого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасних школах»

/Files/images/128.gif

/Files/images/mo_foto/DSC_0487.JPG

Персональний склад членів шкільного методичного об’єднання учителів гуманітарного циклу

№ з/п П І П учителя Предмет, який викладає Стаж роботи освіта Термін остан- ньої курсо- вої підготовки Рік проходже-ння останньої атестації Кате-горія, пед. звання
1. Запорожець Наталія Василівна Українська мова і література, народознав- ство, художня культура 25 років, вища 04.03. 2016 – 20.05. 2016 2015 – 2016 н р Вища
2. Кравець Оксана Михайлівна Зарубіжна література, українська мова та лі-тература, захист Вітчизни, народознав- ство, етика 11 років, вища 24.11. 2017 р 2017 – 2018 н р ІІ кате- горія
3. Шевченко Олександр Андрійович Німецька мова 29 років, вища 11.12. 2016 р 2016 – 2017 н р І кате-горія
4. Клітченко Галина Іванівна Історія, право- знавство, географія, основи здоров’я, ПДР 28 років, вища 2018 – 2019 рр 2018 – 2019 н р І кате-горія
5. Череушенко Людмила Яківна Математика бібліотекар 48 років, вища 2017 – 2018 н р І катего-рія

Індивідуальні науково – методичні проблеми учителів гуманітарного циклу

№ з\п Прізвище, ім’я по батькові Педстаж Результат останньої атестації Проблема, над якою працює вчитель
1 Запорожець Наталія Василівна 25 Вища Актуалізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток креативних здібностей на уроках української мови та літератури
2 Кравець Оксана Михайлівна 11 ІІ категорія Формування ключових компетентностей на уроках української мови і літератури
3 Шевченко Олександр Андрійович 29 І категорія Формування ключових компетентностей на уроках іноземної мови
4 Клітченко Галина Іванівна 28 І категорія Використання ІКТ на уроках історії та правознавства
5 Череушенко Людмила Яківна 49 І категорія Популяризація художньої та науково – популярної літератури

Основні напрямки діяльності МО вчителів

учителів гуманітарного циклу на 2019 — 2020 навчальний рік

1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.
2. Участь у розробці варіативної частини навчального плану, внесення змін до вимог щодо мінімального обсягу і змісту навчальних курсів.
3. Підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників з предметів.
4. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.
5. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації вчителів.
6. Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.
7. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них.
8. Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.
9. Організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.
10. Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а також методики їх використання у навчальному процесі.
11. Удосконалення навчально-лабораторної бази МО.
12. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

Мета і завдання МО учителів гуманітарного циклу

1. Спрямувати роботу МО на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:
· Конституції України,
· Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
· Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXI столітті;
· державної програми «Вчитель».
2. Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
3. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
4. Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.
5. Плекати любов і повагу до українського слова, історії та традицій рідного краю.
6. Працювати над удосконаленням культури мо­влення.
7. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів циклу рідною мовою.
8. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.
9. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.
10. Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.
11. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.
12. Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.
13. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
14. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.
15. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в районних олімпіадах.
16. Готувати учнів до проходження ДПА з предметів.
17. Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу з навчальних дисциплін.
18. Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.
19. Формувати активну громадську позицію вчи­телів та учнівської молоді.
20. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
21. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.
22. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
23. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.
24. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.
25. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).
26. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
27. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.
28. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.
29. Виготовляти наочність та електронні засоби для навчання.

Перелік нормативних документів,

необхідних для роботи МО учителів гуманітарного циклу

1. Державна національна програма «Осві­та. Україна ХХІ століття».

2. Національна доктрина розвитку осві­ти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

3. Інструктивно-методичний лист МОНУ № 119— 274 від 02.06.2003 р.

4. Наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», №428/48 від 04.09.2000 р.

5. Закон України «Про освіту».

6. Закон України «Про загальну середню освіту».

7. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).

8. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.03.2003 р. № 1/9-273).

9. «Про затвердження типових навчаль­них планів організації профільного на­вчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306).

10.Указ Президента України від 4 лип­ня 2005 року № 1013/2005 «Про не­відкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

11. Наказ МОНУ «Про викладання української мови та літератури» № 317 від 26.05.2003 р.

12. Програми для загальноосвітніх навчальних за­кладів. — К.: Шкільний світ, 2001.

13. Навчальні програми для загальноосвітніх на­вчальних закладів з українською мовою навчання (12-річна школа). — К.: Перун, 2005.

14. Постанова КМУ «Державний стандарт ба­зової і повної загальної середньої освіти» № 24 від 14.01. 2004 р. // Інформ. зб. МОНУ, - 2004. - № 1-2.

15. Наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.08р. Додаток 1, 2, 3 // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. - №13-14-15.

16. Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р. // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. – №16-17-18.

17. Лист МОНУ «Вимоги до виконання письмо­вих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах» №1/9—301 від 28.04.06 // Там само. - 2006. - № 17-18.

18.Регіональні, місцеві програми, спря­мовані на розвиток освітньої галузі.

Кiлькiсть переглядiв: 687

Коментарi