/Files/images/0_ac503_dfd5400b_XL.png

Положення про МО вчителів початкових класів.

1.Загальні положення про МО:

 • Методичне об'єднання вчителів початкових класів є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи.
 • МО здійснює навчально-виховну, методичну та позакласну роботу з навчальних предметів.
 • Робота МО планується відповідно до вимог стратегічних документів школи.
 • МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.
 • МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
 • Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО з числа найбільш досвідчених учителів і затверджується наказом по школі.
 • У своїй роботі МО підзвітні методичній та педагогічній радам.
 • Робота МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємоконтролю.
 • Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НВР, який керує початковою школою.

2. Основні завдання і функції методичного об’єднання:

§ підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;

§ формувати у педагогів готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку;

§ підвищувати активність вчителів у створенні авторських програм, методичних розробок, дидактичних посібників, методичних рекомендацій тощо;

§ поглиблювати оволодіння інструктивно-методичними та нормативними документами органів освіти;

§ запроваджувати в практику роботи школи рекомендацій науки, перспективного педагогічного досвіду, поєднувати найперспективніші освітні технології;

§ проводити проблемний аналіз результатів освітнього процесу;

§ проводити експертизу вивчення та виконання програм, рівень засвоєння їх учнями відповідно до вимог Державних стандартів;

§ вносити пропозиції щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення;

§ висувати пропозиції щодо організації змісту атестації педагогів;

§ вносити пропозиції щодо організації і змісту досліджень, орієнтованих на покращення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до Державних освітніх стандартів;

§ приймати рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовує їх розробку та засвоєння;

§ висувати пропозиції щодо покращення навчального процесу в школі;

§ проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей вчителів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

§ забезпечити інформаційне забезпечення вчителів з проблем освіти, педагогіки, психології, науки;

§ брати участь у дослідно - експериментальній діяльності.

3. Методичне об'єднання займається:

• розробкою методичного інструментарію для покращення навчально-виховного процесу;

• експертизою виконання вимог програми;

• результативністю роботи вчителів;

• втіленням у робочий процес інтерактивних технологій;

• аналізує хід та результати інноваційної діяльності;

• організацією роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективи нововведення та інновацій в межах своєї компетенції;

• організаціїю різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів, олімпіад, предметних тижнів;

• керує дослідницькою роботою учнів;

• обговоренням, рецензуванням, опануванням різних матеріалів, підготовлених на МО.

4. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання:

 • планування роботи методичного об'єднання;
 • проводити засідання МО 4-5 разів на рік згідно з планом;
 • проведення моніторингу діяльності методичного об'єднання;
 • складання аналітичного звіту роботи;
 • надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок;
 • організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями;
 • організація роботи щодо системного вивчення нових програм та підручників;
 • вивчення стану успішності учнів 1-4 класів;
 • відвідування уроків вчителів, взаємовідвідування;
 • допомога у підготовці членів МО до атестації;
 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів.

5. Права голови методичного об’єднання:

 • Формує банк даних про методичну роботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання програм, рішень протоколів засідань МО.
 • Організовує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкритих уроків.
 • Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, перевірку шкільної документації вчителів, що входять в МО.
 • Має право звертатися за консультацією до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу у школі, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МО.
 • Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів.

6. Перелік документів, що відображають діяльність МО:

 • Аналіз роботи МО за попередній навчальний рік, який містить: успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення; мету і чітко визначені завдання на новий навчальний рік;
 • план роботи методичного об'єднання (складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні МО і подається адміністрації навчального закладу на затвердження);
 • матеріали засідань методичного об'єднання (протоколи, виступи вчителів, короткі рецензії на відкриті уроки);
 • матеріали тематичних семінарів;
 • картотека ППД;
 • матеріали школи молодого вчителя;
 • каталог друкованих робіт учителів школи;
 • інформація про вчителів - членів МО;
 • методичні картки вчителів – членів МО;
 • інструктивно-методичні документи;
 • теми, над якими поглиблено працює кожен учитель (самоосвіта вчителів) ;
 • графік проведення відкритих уроків, виховних заходів ;
 • заходи зі зміцнення навчально-матеріальної бази;
 • організація позакласної роботи (конкурси, турніри, вечори, фестивалі, предметні тижні, випуски газет тощо);
 • робота над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів (вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів; рівня вихованості за результатами контрольних робіт, зрізів, анкетування; робота з обдарованими дітьми; план індивідуальної роботи з учнем);
 • заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (творчий звіт, взаємовідвідування уроків, виховних заходів; ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури; наставництво; участь у коеференціях, семінарах; виступи, доповіді; робота над створенням власної системи роботи).
Кiлькiсть переглядiв: 446

Коментарi