• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Перспективний план роботи 2016-2021 роки

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ДЯКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

на 2016-2021 роки

ВСТУП

Упродовж 2011-2016 років педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховну і управлінську діяльність» у напрямку створення позитивної мотивації для активізації пізнавально - творчої діяльності учасників педагогічного процесу. Основними завданнями були: - створити якісно нові умови для подальшого виконання державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродженя національної духовності й залучення до її формування учнів, учителів, батьків, громадськості;

- забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови школярам особистих індивідуальних освітніх траєкторій;

- працювати над такими основними шляхами для поліпшення якості змісту освіти : гуманізацією та гуманітаризацією навчально-виховного процесу; пріоритет збереження здоров,я; приведення змісту і форми освіти у відповідність до вікових особливостей школярів; формуванню вміння використовувати отримані знання у життєвих ситуаціях; забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної діяльності учнів; забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти; виховання в учнів потреби в знанях, формувати позитивну мотивацію до навчання, розвивати вміння раціонально , цілеспрямовано використовувати свій робочий час;

- виховну роботу спрямувати на становлення демократично орієнтованої , відповідальної, національно свідомої , моральної і самодостатньої особистості.

У період 2011-2016 років педагогічний колектив Дяківської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів працював над втіленням у життя

- Національної програми «Освіта»

- Закону України "Про освіту"

- Закону України "Про загальну середню освіту"

- Національної доктрини розвитку освіти

- Державної програми «Вчитель»

- Конвенції про права дитини

- Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)

- Державного стандарту базової та повної середньої освіти

- Державного стандарту початкової загальної освіти

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

- Нової Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти

- Нової Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

- Програми «Діти України»

- Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Цьому була підпорядкована науково-методична проблема «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховну і управлінську діяльність» та виховна проблема «Формування і розвиток компетентної , освіченої , духовно багатої , свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».

Робота над єдиною методичною проблемою чітко простежувалась як у діяльності педагогічної ради — головного органу методичної роботи, так і в роботі методичної ради, методичнихоб′єднань, під час проведення семінарів, нарад, конференцій тощо.

Через систему семінарів, " круглих столів", засідань методичних об,єднань та методичної ради, педагогічних рад вчителі відпрацьовували нові методики та технології . На базі методичного кабінету діяв постійно-підтримуючий , практичний семінар " Сучасні педагогічні технології для розвитку інноваційної особистості ", семінар –практикум « ІКТ у роботі вчителя» , в системі роботи вчителів набували практичної реалізації такі інноваційні технології як інформаційно-комунікаційні та комп'ютерні, проектні, інтерактивні тощо.

Одним із завдань методичної роботи було активізація творчих можливостей учителів. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалюватися, знаходити нові методики практичної реалізації вимог сьогодення. В школі систематично проводились відкриті уроки та виховні заходи. На базі школи було проведено два районних семінари – вчителів біології та вчителів хімії. Педагогічний колектив постійно забезпечує участь учнів у різноманітних конкурсах, проектах, успішність яких відмічено грамотами та дипломами.

Аналіз участі педагогічних працівників школи у районних методичних заходах показав, що вчителі були активними учасниками методичних об′єднань, комісій з перевірки олімпіадних робіт учнів,семінарів, конкурсів.

В школі організовано роботу школи молодого вчителя з питання «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках шляхом впроваджень елементів інноваційних технологій», керівником якої була заступник з НВР Шевченко С.М. Метою роботи була допомога молодим вчителям у сприянні розвитку творчої особистості, розкриттю обдарованості учня, гармонійному поєднанню мотиваційного, змістового, розвивального та виховного компонентів уроку, а також практичне застосування елементів інтерактивних технологій, методів продуктивного навчання, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів.

Аналіз роботи за п’ять років показав , що вчителі працюють у напрямку активізації по впровадженню інформаційно-комунікативних технологій , методу проектної діяльності. Майже всі вчителі володіють ІКТ на достатньому рівні.

Позитивним є те, що у школі спостерігається зростання задоволення вчителів власною працею, створення творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, в якому посилюється мотивація творчості, ініціативної праці педагогів.

Проте є й недоліки. Перш за все це недостатня організація роботи над вивченням та узагальненням педагогічного досвіду вчителів школи, мала кількість вчителів, які приймають участь в конкурсах педагогічної майстерності, друкують свої роботи у фахових виданнях.

Залишаються ще не реалізованими такі можливості: обладнання навчальних кабінетів сучасними засобами ІКТ; використання резервів щодо підвищення результативності участі педагогів у фахових конкурсах та учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах різного рівня; участі школи у виставках, конкурсах.

Слід провести облік та систематизацію усіх інноваційних досягнень учителів та класних керівників. Необхідно продовжити створення повноцінних умов для активного саморозвитку педагогів, забезпечити їм якісний доступ до мережі Інтернет, продовжити поповнення шкільного банку даних кращими зразками сучасного педагогічного досвіду.

Провівши моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання упродовж 3 років слід відзначити , що якісний показник знань на 7-12 балів зріс від 49 до 54 % . Зросла кількість учнів, нагороджених Похвальними листами ” За високі досягнення у навчанні ”(з 6 до 11 учнів) .

Призерами районних літературних, екологічних , мистецьких,спортивних конкурсів та змагань стали більше 15 учнів. Найактивнішими діти є у Всеукраїнському конкурсі ” Патріот ”, Всеукраїнській українознавчій грі ” Соняшник», Міжнародній природознавчій грі ” Геліантус ”, Міжнародному природничому конкурсі ” Колосок ”.

Аналіз працевлаштування випускників 9 класів за три роки показав, що 42 % з них вступають у вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на бюджетну форму навчання.

Загальна інформація про школу

Школа створена як загальноосвітній навчальний заклад відповідно до соціальних, економічних, національних, культурно-освітніх потреб у ній за наявності кадрового, навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення.

Дяківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів відділу освітьи Бершадської районної адміністрації Вінницької області заснована у серпні 1967 року. Форма власності – комунальна.

Адреса : 24444, вулю Садова, 2. с.Дяківка Бершадського району Вінницької області.

Мова виховання та навчання – українська.

Нині в школі функціонує 6 предметних кабінетів, спортивна зала, майстерня, наявна бібліотека, спортивний та ігровий майданчики. Працює їдальня на 50 посадкових місць.

В навчально-виховному процесі школи використовуються технічні засоби навчання: комп,ютор, ксерокс, відео проектор, ноутбук,музична апаратура.

Працює комп,юторний клас.

Мета діяльності школи в умовах реформуваня освіти :

Концепція розвитку школи стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної творчої особистості учня. Школа бере на себе місію створення нового освітнього середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів – однодумців, учнів і батьків.

Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей дітей, щоб вивести кожного школяра на виховання культури творчого мислення.

Сьогодні школа має готувати не лише носія знань, а й творчу особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Тому сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору формування ключових компетенцій учня, а отже, й проблема компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною.

У цьому контексті прийнято виділяти три підходи до розвитку освіти на сучасному етапі:

- з точки зору змісту освіти – знаннєвий підхід, для якого важливими є знання, які учні здобувають в школі;

- з точки зору особливостей процесу навчання – важливими є питання організації навчання, як учні вчаться, яку інформацію засвоюють, як їх вчать учителі, як побудована пізнавальна діяльність. Головними виступають питання – що вчити, як вчити, що засвоюється?;

- з точки зору отриманих результатів – компетентнісний підхід, який націлює освіту на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), якими мають володіти учні після закінчення школи.

Результатом такого процесу має бути сформованість загальної компетентності випускника загальноосвітньої школи. Компетентний випускник – це життєво компетентна молода людина, яка володіє життєвими компетенціями, потрібними для успішного самостійного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься (або вже зустрічається) в різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до перед ним сьогодення. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Відповідно до мети діяльності школи в умовах реформування освітипедагогічний колектив школи у 2016 -2021 н.р. направить свою роботу на реалізацію нової науково-методичної теми «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі», що сприятиместворенню оптимальних умов для формування ключових компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня.

Актуальність упровадження в освітню практику даного питання зумовлена низкою чинників – зовнішніми та внутрішніми.

До зовнішніх чинників належать, по-перше, стрімкий соціальний, технологічний і політичний розвиток світу. Сучасній людині доводиться діяти в складних і невідомих ситуаціях, в умовах конкуренції та конфліктів, суперництва і співробітництва з представниками інших культур тощо. Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, випускник української школи має володіти певними якостями, вміннями:

• бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

• критично мислити;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;

• генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

• володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;

• уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої цінності;

• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Такі якості притаманні компетентній особистості. Саме володіння життєво важливими компетенціями дозволяють людині орієнтуватися в сучасному динамічному суспільстві, сприяють формуванню здатності швидко реагувати на запити часу. У зв’язку з цим «соціальні та педагогічні проблеми формування життєвої компетентності особистості виходять сьогодні на рівень пріоритетних в українському суспільстві».

Підготовка компетентного випускника — це реалізація високої гуманістичної місії середньої освіти. Адже школа — це не лише місце, де здобувають тільки знання, уміння та навички, тобто освіту. У школі розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У школі може й має відбуватися становлення індивідуально-особистісної життєтворчості учня.

По-друге, формування компетентного випускника зумовлено «входженням» України до Болонського процесу. 1999 року в м. Болонья міністри освіти 30 країн Європи підписали так звану болонську декларацію «Зона Європейської вищої освіти». Цим актом країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного європейського освітнього і наукового простору. Як стратегічна мета передбачалося забезпечити конкурентоспроможність європейців на світовому ринку праці і мобільність трудових ресурсів. У зв’язку з цим Болонська угода передбачала розробку і прийняття загальноєвропейських кваліфікаційних стандартів, в основі яких покладено компетентнісний підхід. Цей процес сприяв визнанню положення про те, що й учні школи мають отримувати ключові компетенції (key competencies) як для успішної роботи, так і для подальшої вищої освіти. Воно було зафіксовано у відповідних документах ЮНЕСКО, програмі Ради Європи та ін.

По-третє, формуванню компетентного випускника значною мірою сприяла загальна комп’ютеризація. Особливо актуальною компетентнісна освіта стала в ситуації так званого інформаційного вибуху, коли на людину «звалилася» лавина інформації, яку потрібно було аналізувати, інтерпретувати й ухвалювати рішення про її використання.

Основними завданнями школи є:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків, спортивних секцій тощо;

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я учнів через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі та розви­ток матеріально-технічної бази;

- виховання школяра як патріота школи і рідного краю, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення учнів до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади села;

- формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

- формування компетентного випускника, спроможного зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до перед ним сьогодення;

- становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальноку­льтурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професій­ного самовизначення;

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Основні напрямки розвитку школи на 2016-2021 роки

В рамках вирішення методичної проблеми та з метою пошуку шляхів розвитку школи пріоритетними залишаються такі напрямки роботи:

- створення умов для забезпечення обов'язкової загальної середньої освіти випускникам 9 класів;

- формування в учнів національних і загальнолюдських цінностей;

- формування в учнів ключових компетентностей;

- створення оптимального освітнього середовища для учнів різних

вікових категорій та форм навчання;

- забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи;

- створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності,

здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної

захищеності;

- створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості кожного учня;

- розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків та секцій;

- створення педколективом школи комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність на рівні взаємовідносин “учитель - учень”, “учень - учень”, “учитель - батьки - учень”;

- впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

- органічне поєднання класно-урочної системи з груповими

консультаціями та індивідуальною роботою учнів;

- впровадження особистісно зорієнтованого виховання в школі;

- пропаганда здорового способу життя;

- створення дієвого учнівського самоврядування в школі;

- вдосконалення форм та методів внутрішкільної методичної роботи;

- співпраця із соціальними партнерами;

- співпраця з батьками і громадою;

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу.

З метою виконання Закону "Про всеобуч" проводити:

- місячники щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту (двічі на рік);

- класним керівникам скласти соціальні паспорти класів;

- виявляти та здійснювати соціальний супровід дітей пільгової категорії;

- організовувати індивідуальне навчання вдома для дітей інвалідів та хворих дітей.

З метою профілактики та попередження правопорушень серед учнів продовжити:

- практику проведення рейдів "Урок", "Родина", "Дозвілля";

- охопити позаурочною зайнятістю всіх учнів які схильні до правопорушень та соціально-неблагополучних сімей;

- продовжити роботу ради профілактики правопорушень ;

- проводити місячники правових знань;

- тримати на постійному контролі відвідування учнями закладу та пропуски без поважних причин;

- створити банк даних багатодітних, малозабезпечених, сімей СЖО;

- організовувати заходи щодо пропаганди здорового способу життя;

- здійснювати контроль за працевлаштуванням випускників;

- організовувати літню оздоровчу компанію;

- класним керівникам урізноманітнювати форми та методи проведення виховних заходів, застосовувати інтерактивні форми: дискусії, диспути, тренінги, відкритий мікрофон та інші.

Очікуваний результат:

- підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності; - підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів; - підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя; - вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою; - розробка програм, проектів і семінарів з проблеми; - обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи; - використання набутого досвіду на практиці; - поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

Виховною темою школи залишається «Формування і розвиток компетентної , освіченої , духовно багатої , свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».

Робота з кадрами:

Пріоритетні напрямки роботи з педагогічними кадрами:

- раціональний добір та розстановка кадрів, забезпечення школи кваліфікованими працівниками з фаховою педагогічною освітою;

- створення дієвого резерву керівних кадрів, організація його навчання на базі районного відділу освіти ;

- стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результати своєї праці;

- забезпечення якісної організації проведення атестації педкадрів згідно з Типовим положенням про атестацію та педпрацівників України, максимальної об'єктивності оцінки результатів діяльності вчителя результативності атестації;

- створення оптимальної системи методичної роботи з педагогічними кадрами;

- захист соціальних гарантій педагогічних працівників, забезпечення морального і матеріального заохочення сумлінної праці

Добір, розстановка та виховання педагогічних кадрів:

1. Дотримання Положень Закону України "Про освіту", "Про середню освіту" щодо призначення педагогічних кадрів, (постійно, відповідальна адміністрація)

2. Визначити перспективну потребу школи у педагогічних кадрів до 2020 року, привести у відповідність до реальних потреб формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів, (постійно, відповідальний директор)

3. Забезпечити школу педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки та високими моральними якостями (постійно, відповідальний директор)

4. Забезпечити комплектування школи педагогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження, (щорічно квітень, вересень, відповідальна адміністрація)

5. Організувати стажування молодих спеціалістів - випускників, (постійно, адміністрація)

6. Підвищити персональну відповідальність кожного педагогічного працівника за результатами його діяльності, дотримання норм педагогічної етики, підтримувати атмосферу творчості, сприяти перебудові змісту освіти, щодо особистісно - зорієнтованої педагогіки, (постійно, адміністрація)

7. Приймати участь в проведені конкурсу "Учитель року", (постійно, заступник директора з навчально-виховної роботи)

8. Організувати виставку творчих знахідок, передових технологій майстрів педагогічної праці, (постійно, заступник директора з навчально-виховної роботи)

9. Сприяти забезпеченню школи новітньою педагогічною навчально-методичною літературою та періодичними виданнями, (постійно, адміністрація)

Підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів.

Атестація. Моральне стимулювання

1. Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (постійно, адміністрація)

2. Забезпечити якісну організацію і проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом № 930 від 06 жовтня 2010 року (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)(постійно, адміністрація)

3. Охоплювати щорічно атестацією до 20% педагогічних працівників школи. Проводити міжатестаційний період змістовну роботу по підвищенню якості роботи педпрацівників, сприяти своєчасному проходженню курсової перепідготовки, (постійно, адміністрація)

4. Удосконалювати систему морального та матеріального стимулювання роботи педагогічних працівників за наслідками атестації (постійно, адміністрація)

5. Забезпечити відзначення кращих педагогічних працівників школи грошовою премією згідно з положенням та морально заохочувати, (постійно, адміністрація)

Соціальний захист педагогічних працівників:

1. Постійно працювати над дотриманням конституційних гарантій особистості (ст. 43-49 Конституції України)

2. Домагатися повного виконання ст. 57 Закону України "Про освіту" по забезпеченню належного рівня життя педагогічних працівників (адміністрація, профспілковий комітет)

3. Здійснювати щорічно виплату на оздоровлення педагогічним працівникам відповідно ст. 57 Закону України "Про освіту"

Перспективне прогнозуванння розвитку

Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2016-2021 р.

І.Мережа класів та їх наповнюваність на 2016-2021 р.

№ з/п Клас 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
1 1 клас 13 13 6 5 8
2 2 клас 7 13 13 6 5
3 3 клас 7 7 13 13 6
4 4 клас 7 7 7 13 13
5 5 клас 7 7 7 7 13
6 6 клас 11 7 7 7 7
7 7 клас 5 11 7 7 7
8 8 клас 6 5 11 7 7
9 9 клас 11 6 5 11 7
Всього 74 76 76 76 73
Навчальний рік Мережа класів Кількість учнів Примітка
2016-2017 9 74
2017-2018 9 76
2018-2019 9 76
2019-2020 9 76
2020-2021 9 73

ІІ. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Рік народження Освіта Назва навчального закладу, рік закінчення Фах Посада Категорія Звання Стаж Підтвердження кваліфікації
1 Шевченко Олександр Андрійович 09.08.1966 В и щ а УДПІ, 1990 Вчитель ЗТД і фізики Директор школи, вчитель нім.мови І 26 2011 ВОІПОПП
2 Шевченко Світлана Миколаївна 11.10.1965 В и щ а УДПІ, 1990 Вчитель біології і основ с/г Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології, хімії і природознавства, етики І Ст. .уч 26 2015 КВНЗ «ВА НО»
3 Блащенко Олександра Петрівна 28.04.1988 В и щ а УДПУ, 2015 Вчитель математики та інформа тики Педагог-організатор, вчитель математики та інформатики Сп. 5
4 Запорожець Наталія Василівна 03.09.1975 В и щ а УДПУ, 2000 Вчитель українсь кої мови та літератури,зару біжної літерату ри Вчитель української мови та літератури, російської мови та художньої культури В 22 2016 КВНЗ «ВА НО»
5 Череушенко Людмила Яківна 02.03.1951 В и щ а ВДПУ, 1977 Вчитель математики Вчитель математики, бібліотекар І 46 2011 ВОІПОПП
6 Клітченко Галина Іванівна 25.11.1973 В и щ а УДПУ, 2010 Вчитель історії та правознавства Вчитель історії ПДР та правознавства, географії, захист від ВІЛ, І 25 2014 ВОІПОПП
7 Гонтарук Анатолій Афанасійович 25.111959 В и щ а ВДПІ, 1987 Вчитель ЗТД та фізики Вчитель фізики, інформатики, т-н та обр.м-ва І 37 2013 ВОІПОПП
8 Зарубенко Олег Васильович 04.101986 В и щ а ВДПІ, 2009 Вчитель фізичної культу ри Вчитель фізичної культу ри Сп. 6
9 Кравець Оксана Михайлівна 26.111981 В и щ а УДПУ, 2012 Вчитель українсь кої мови, літерату ри, зар.літератури та народознавства Вчитель української мови, літератури, зар.літератури, рос.мови та Захист Вітчизни Сп 8
10 Гонтарук Павліна Іванівна 04.02.1967 В и щ а УДПІ, 1992 Вчитель початко вих класів Вчитель початкових класів та німецької мови І 30 2015 КВНЗ «ВА НО»
11 Сухолєнцева Альона Миколаївна. 04.03.1982 В и щ а УДПУ, 2002 Вчитель початкових класів Вчитель початкових класів та музики І 16 2015 КВНЗ «ВА НО»
12 Блащенко Лідія Сидорівна 09.10.1961 В и щ а ОДПУ, 1989 Вчитель початко вих класів Вчитель початкових класів І. 34 2016 КВНЗ «ВА НО»
13 Близнюк Вероніка Костянтинів на 05.051985 В и щ а УДПУ, 2007 Вчитель початко вих класів Вчитель початкових класів ІІ 2 2016 КВНЗ «ВА НО»

ІІІ. Перспективний план проходження атестації педагогічних працівників Дяківської ЗОШ І – ІІ ступенів на 2016 – 2021 н.р.

Прізвище, імя по батькові вчителя Посада 2017 2018 2019 2020 2021
1 Шевченко Олександр Андрійович Директор школи, вчитель нім.мови +
Шевченко Світлана Миколаївна Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель біології, хімії і природознавства, етики +
2 Блащенко Олександра Петрівна Педагог-організатор, вчитель математики та інформатики +
3 Запорожець Наталія Василівна Вчитель української мови та літератури, російської мови та художньої культури +
4 Череушенко Людмила Яківна Вчитель математики, бібліотекар +
5 Клітченко Галина Іванівна Вчитель історії ПДР та правознавства, географії, захист від ВІЛ, +
6 Гонтарук Анатолій Афанасійович Вчитель фізики, інформатики, т-н та обр.м-ва +
7 Зарубенко Олег Васильович Вчитель фізичної культури +
8 Кравець Оксана Михайлівна Вчитель української мови, літератури, зар.літератури, рос.мови та Захист Вітчизни +
9 Гонтарук Павліна Іванівна Вчитель початкових класів +
10 Сухолєнцева Альона Миколаївна. Вчитель початкових класів +
11 Блащенко Лідія Сидорівна Вчитель початкових класів +
12 Близнюк Вероніка Костянтинівна Вчитель початкових класів +

ІУ. Перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників Дяківської ЗОШ І – ІІ ступенів на 2016-2021 р.р.

+

№ п/п Прізвище та ініціали Посада Стаж Рік курсової перепід. Категорія Рік наступних курсів
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Шевченко Олександр Андрійович Директор 4 2013 +
Вчитель нім.мови 26 2011 І +
2. Шевченко Світлана Миколаївна Заступник з НВР 3 2014 +
Вчитель біології, хімії, природозн. 26 2015 І, ст..уч +
Вчит. етики
3. Блащенко Олександра Петрівна Педагог-організатор 3 Сп. +
Вчитель математики і інформатики 5 Зак. ВУЗ 2015 +
4. Запорожець Наталія Василівна Вчитель укр..мови і літератури, українознавство 22 2016 Вища +
Рос.мова
5. Череушенко Людмила Яківна Вчитель математики 46 2011 І +
Бібліотекар
6. Клітченко Галина Іванівна Вчитель географії, історії, права, ПДР, захист ВІЛ 25 2014 І +
7. Гонтарук Анатолій Афанасійович Вчитель Фізики інформатики, т-н. обр. м-во 37 2013 І +
8. Зарубенко Олег Васильович Вчитель фізкультури 6 Зак.ВУЗ 2009 Сп. +
9. Кравець Оксана Михайлівна Вчитель укр..мови,літератури, зар.літ. рос.мови 8 Зак.ВУЗ 2012 Сп. +
Захист Вітчизни
10 Гонтарук Павліна Іванівна Вчитель початкових класів 30 2015 І +
11 Сухолєнцева Альона Миколаївна. Вчитель початкових класів 16 2016 І +
Вчитель музики 2015 +
12 Блащенко Лідія Сидорівна Вчитель початкових класів 34 2016 І +
13 Близнюк Вероніка Костянтинівна Вчитель початкових класів 2 2016 ІІ +

Перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників (уточнений)

Дяківської ЗОШ І – ІІ ступенів на 2016-2021 р.р.

№ п/п Прізвище та ініціали Посада Стаж Дата ост. курсової перепід. Категорія Рік наступних курсів
Рік черг. атестації 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Шевченко Олександр Андрійович Директор 4 14.04- 25.04. 2014р 2017 +
Вчитель нім.мови 26 05.12-16.12. 2011р 2017 І +
Цивільний захист 18.02. 2011р
2. Шевченко Світлана Миколаївна Заступник з НВР 3 14.09- 18.09 2015р 2017 +
Вчитель біології, хімії, природозн. 26 02.11-20.11. 2015р 2020 І, ст..уч +
Вчит. етики
3. Блащенко Олександра Петрівна Педагог-організатор 3 Сп. +
Вчитель математики і інформатики 5 Зак. ВУЗ 2015р 2019 Сп. +
4. Запорожець Наталія Василівна Вчитель укр..мови і літератури, українознавство 22 22.02- 04.03 2016р 2021 Вища +
Рос.мова
5. Череушенко Людмила Яківна Вчитель математики 46 15.10- 26.10 2012р 2017 І +
Бібліотекар
6. Клітченко Галина Іванівна Вчитель географії, 25 10.06- 20.06 2014рр 2019 І +
історії, права 30.09- 18.10. 2013р
ПДР, захист ВІЛ
7. Гонтарук Анатолій Афанасійович Вчитель Фізики інформатики, обр. м-во 37 11.03- 06.09. 2013 2018 І +
Т-н 20.02-02,03. 2012
Обр. м-во 14.07-21.12. 2014
8. Зарубенко Олег Васильович Вчитель фізкультури 6 Зак.ВУЗ 2009 2017 Сп. +
9. Кравець Оксана Михайлівна Вчитель укр..мови,літератури, зар.літ. рос.мови 8 Зак.ВУЗ 2012 2018 Сп. +
Захист Вітчизни 1
10 Гонтарук Павліна Іванівна Вчитель початкових класів 30 07.09- 18.09. 2015 2020 І +
11 Сухолєнцева Альона Миколаївна. Вчитель початкових класів 16 13.08.- 22.08. 2010 2021 І +
Вчитель музики 27.11 2015 +
12 Блащенко Лідія Сидорівна Вчитель початкових класів 34 16.05-27.05. 2016 2017 І +
13 Близнюк Вероніка Костянтинівна Вчитель початкових класів 2 05.09-16.09. 2016 2021 ІІ +

У. Перспективний графік вивчення стану викладання предметів

(основна школа)

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Українська мова +Н КОМ +Н ЗНВ
Українська література +Н КОМ +Н ЗНВ
Світова література +Н КОМ
Іноземна мова +Н ШОА ГПІ (нім)
Математика +Н ЧЛЯ +Н БОП
Інформатика +Н ГАА +Н БОП
Географія +Н КГІ
Біологія +Н шсм
Природознавст во +Н шсм
Фізика +Н ГАА
Хімія +Н шсм
Історія +Н КГІ
Правознавство , Людина і світ +Н КГІ
Художня культура +Н ЗНВ
Основи здоров’я
Фізкультура +Н ЗОВ
Захист Вітчизни +Н КОМ
Музичне мистецтво +Н САМ
Образотворче мистецтво +Н ГАА
Трудове навчання/технології +Н ГАА
Курси за вибором, факультативи +Н КОМ рос.мова Українознавст +Н КГІ захист ВІЛ, ПДР +Н ШСМ етика +Н ЗНВ рос.мова українознавст

Перспективний графік вивчення стану викладання предметів

школи І ступеня

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Українська мова
Українське читання
Іноземна мова
Математика
Я і Україна (природознавство)
Я і Україна (громадянська освіта)
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Трудове навчання
Фізкультура
Основи здоров'я
Інформатика
Курси за вибором

Н – наказ

УІ. Вивчення стану основних напрямів виховання

Роки Напрямки 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
· Громадянський Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави +
· Національний Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави +
· Військово-патріотичний Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави +
· Моральний Ціннісне ставлення особистості до сім,ї , родини, людей +
· Родинно-сімейний Ціннісне ставлення особистості до сім,ї , родини, людей +
· Правовий Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави +
· Превентивний Ціннісне ставлення особистості до себе +
· Художньо-естетичний Ціннісне ставлення особистості до мистецтва +
· Краєзнавчо-екологічний Ціннісне ставлення особистості до природи +
· Трудовий Ціннісне ставлення особистості до праці +
· Здоровий спосіб життя Ціннісне ставлення особистості до себе +
· Сприяння творчому розвитку Ціннісне ставлення особистості до мистецтва +
· Гендерний Ціннісне ставлення особистості до себе +

VII. Тематика засідань педагогічної ради

серпень І жовтень ІІ грудень ІІІ березень ІV травень V червень VІ
2016 – 2017 навчальний рік
Про підсумки роботи Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у 2015-2016 н.р. та основні завдання на 2016-2017 н.р. Про затвердження річного та перспективного плану роботи школи /Директор/ Про реалізацію науково-методичної теми у навчально-виховній роботі ( 1 етап). Особистісний ріст кожного вчителя як мета педагогічного процесу Про традиційні та інноваційній технології у вирішенні проблеми формування ключових компетентностей учнів в умовах реформування та гуманізації освіти. Виховна вистема школи. Громадянське та військово-патріотичне виховання. Формування гуманістичних цінностей та громадянської поведінки засобами нових технологій виховання Створення сприятливих умов для здобуття якісної загальної середньої освіти учнями на рівні Державного стандарту навчання. Про закінчення навчального року Про переведення учнів 1-4, 5, 6,7,8 класів до наступних класів Про випуск зі школи учнів 9 класу. /Директор/
2017 – 2018 навчальний рік
Про підсумки роботи Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у 2016-2017 н.р. та основні завдання на 2018-2019 н.р. Про затвердження річного плану роботи школи /Директор/ Про реалізацію науково-методичної теми у навчально-виховній роботі (2 етап). Залежність успішності уроку від вибору форм, методів і технологій Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів Виховна вистема школи. Родинно-сімейне та правове виховання. Використання інформаційних технологій – шлях до оновлення навчально-виховного процесу Про закінчення навчального року Про переведення учнів 1-4, 5, 6,7,8 класів до наступних класів Про випуск зі школи учнів 9 класу. /Директор/
2018 – 2019 навчальний рік
Про підсумки роботи Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у 2017-2018 н.р. та основні завдання на 2018-2019 н.р. Про затвердження річного плану роботи школи /Директор/ Про реалізацію науково-методичної теми у НВР (3 етап). Про творче використання інновацій у навчально-виховному процесі вчителями школи, їх вплив на результати й досягнення ключових компетенцій учнів. Творче використання методу проектів у навчально-виховному процесі в контексті формування ключових компетентностей учнів Класні і позакласні заходи як засіб підтримки освітніх запитів підлітків Виховна вистема школи. Превентивне, художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку.. Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків, спортивних секцій. Про закінчення навчального року Про переведення учнів 1-4, 5, 6,7,8 класів до наступних класів Про випуск зі школи учнів 9 класу. /Директор/
2019 – 2020 навчальний рік
Про підсумки роботи Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у 2018-2019 н.р. та основні завдання на 2019-2020 н.р. Про затвердження річного плану роботи школи /Директор/ Особистісно орієнтоване навчання і виховання як умова формування ключових компететностей у учнів. Творчий внесок педагогів Пошук стратегій вдосконалення навчально-виховного процесу в контексті життєтворчості особистості Виховна вистема школи. Моральне, гендерне виховання та формування здорового способу життя. Стан роботи гуртків, факультативів як один із напрямків підвищення рівня знань учнів. Про закінчення навчального року Про переведення учнів 1-4, 5, 6,7,8 класів до наступних класів Про випуск зі школи учнів 9 класу. /Директор/
2020 – 2021 навчальний рік
Про підсумки роботи Дяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у 2019-2020 н.р. та основні завдання на 2020-2021 н.р. Про затвердження річного плану роботи школи /Директор/ Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з основних умов формування ключових компетентностей в учнів. Умови врядування в школі: аналіз, проблеми, пошук нових ефективних форм його роботи Виховна вистема школи.Націона-льне, краєзнавчо-екологічне та, трудове виховання Підсумки роботи колективу з впровадження теми «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі» Про закінчення навчального року Про переведення учнів 1-4, 5, 6,7,8 класів до наступних класів Про випуск зі школи учнів 9 класу /Директор/

УІІ. Періодичний контроль за веденням документації

Місяць Об’єкти контролю Хто перевіряє
Вересень Оформлення класних журналів Затвердження календарних планів Плани виховної роботи, плани гуртків Плани роботи МО і творчих груп ЗНВР ДШ
Жовтень Перевірка ведення класних журналів: Навчальний план- навчальна програма- тематичне планування – класний журнал ЗНВР (наказ) Співбесіда з учителями
Листопад Перевірка зошитів з української мови та літератури , зарубіжної літератури Наказ ЗНВР
Грудень Перевірка зошитів учнів з природничо-математичних дисциплін ЗНВР Наказ
Січень Перевірка класних журналів та журналів факультативів за І семестр ЗНВР Нарада при директору
Квітень Перевірка ведення класних журналів ЗНВР Довідка
Травень Стан шкільної документації на кінець навчального року ЗНВР Довідка

УІІІ. Періодичний контроль за веденням учнівських щоденників

Місяць Зміст роботи Відповідальні Підбиття підсумків
Листопад Контроль за веденням щоденників учнями 5-9 класів і якість контролю класними керівниками ЗНВР ДШ Наказ по школі . індивідуальна бесіда з класними керівниками
Січень Контроль класних керівників за записами учнів домашніх завдань в щоденниках ЗНВР ДШ Міні оперативка з класними керівниками
Березень Про роботу класних керівників та вчителів зі щоденниками учнів ЗНВР ДШ Індивідуальна бесіда з класними керівниками. Наказ по школі
Квітень Стан учнівських щоденників учнів 5-9 класів на кінець навчального року. Виконання наказів. ЗНВР ДШ Індивідуальна бесіда. Нарада при директору

ІХ. Періодичний контроль за виконанням навчальних програм

№п/п Що контролюється Дата Хто контролює Де обговорюється
1 Календарні плани, вивчення програмового матеріалу, плани гуртків з чіткою вказівкою термінів Вересень, січень Директор школи, заступник директор з навчально-виховної роботи Оперативна нарада
2 Облік пропущених уроків, заміна уроків Раз на місяць Заступник директор з н\в роботи Співбесіда з учителями
3 Виконання навчальних програм за записами в журналі Один раз на семестр Дирекція школи Наказ (січень)
4 Перевірка відповідності змісту тем, які вивчаються, державним програмам Березень Заступник директора з н/в роботи Нарада при директору
5 Перевірка виконання навчальних програм Грудень Березень Дирекція школи Наказ Нарада при директору

Х. Структура науково-методичної діяльності

Дяківської ЗОШ І-ІІ ступенів


Мета методичної роботи:

• покращенні організації навчання та виховання школярів;

• забезпеченні розвитку кожного учня у відповідності зі схильностями, інтересами і

можливостями;

• узагальненні й запровадженні передового педагогічного досвіду;

• підвищенні якості навчання учнів за рахунок застосування технологій, що

забезпечують успішність кожного учня;

• збільшенні теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації вчителів та керівництва

школи.

Завданнями методичної роботи є:

· Вивчення і творче використання всіх нормативних програмно-методичних

документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

· Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої

діяльності педагогів та здійснення керівництва їх творчою діяльністю;

· Посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій

навчання і виховання;

· Узагальнення досвіду успішної перспективної педагогічної діяльності та сприяння

обміну та поширенню досвіду;

· Удосконалення та активізація роботи з обдарованими дітьми.

у 2016-2021 навчальному році наш педагогічний колектив розпочав роботу над науково-методичною темою

«Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі»

У школі працюють такі органи, діяльність яких спрямована на реалізацію завдань методичної роботи:

- постійнодіючий орган, який обговорює найважливіші питання роботи в школі – педагогічна рада.

- координатор методичної роботи у школі – методична рада, яка складається з 4 досвідчених та кваліфікованих педагогів.

- У школі діють 4 методичних об’єднання, кожне з яких працює над обраною методичною темою, тісно пов’язаною з проблемною темою школи.

· Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів

(керівник Гонтарук П.І.).

Тема: «Пошук ефективних шляхів розвитку ключових компетентностей учнів початкової школи»

· Шкільне методичне об’єднання гуманітарного циклу

(керівник Запорожець Н.В.)

Тема: «Пошук ефективних форм та методів реалізації компетентнісного підходу на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу»

· Шкільне методичне об’єднання природничо-математичного циклу (керівник Клітченко Г.І.)

Тема: «Розвиток творчого потенціалу вчителя – шлях до творчої особистості учня з метою формування основних компетентностей учнів на уроках природничоматематичного циклу»

· Шкільне методичне об’єднання класних керівників

(керівник Шевченко С.М.).

Тема: «Формування загальнолюдських моральних цінностей шляхом залучення учнів до різних форм позакласної діяльності»

· Творча група з питань вивчення та впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес

(керівник Шевченко С.М.)

Постійнодіючими колективними формами роботи в школі є:

методичні оперативні наради, які відбуваються щотижня (за потреби – і частіше) і на яких педагоги знайомляться з інструктивно-методичними та нормативними документами, отримують методичні консультації, радяться стосовно поточних питань навчально-виховного процесу.

Індивідуальні форми методичної роботи передбачають: роботу педагогів над власними науково-методичними проблемами, ведення документації, наставництво, консультування, самоосвіта.

Епізодичними колективними формами методичної роботи є: участь педагогів у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», проведення методичних тижнів, місячників, педагогічні читання, традиційні конференції за підсумками роботи над проблемою.

Епізодичними груповими формами методичної роботи є тижні педагогічної майстерності, методичні практикуми, моделювання уроків, тематичні круглі столи, ділові ігри, інформаційні години та інші.

Самоосвітня діяльність - це індивідуальна самоосвітня робота педагогів та ведення кожним власного методичного посібника

В методичному кабінеті є такі стенди :

- «Вернісаж педагогічної майстерності» - це презентація досвіду найдосвідченіших та найуспішніших вчителів та класних керівників школи;

- «Від атестації до атестації» - стенд, присвяченій важливому кроку до удосконалення професійної майстерності вчителів – атестації;

- «Сучасний урок» - стенд –допомога вчителеві зорієнтуватись у сучасних освітніх технологіях та підготуватись до ефективного уроку;

- «Внутрішкільний контроль» - відображення об’єктів внутрішкільного контролю, його мети та плану проведення;

- «Готуємося до педради» - куточок, який відображує розподіл обов’язків та хід підготовки до чергової педагогічної ради;

- «Методичний вісник» - своєрідна методична стінгазета, яка щомісяця оновлюється методичним бюлетенем раніше спланованої тематики.

ХІ. Матеріально-технічна база. Фінансова діяльність

№ з/п Зміст роботи Строки виконання
1 Забезпечення всіх шкільних приміщень, навчальних кабінетів необхідним обладнанням та устаткуванням Постійно
2 Оновлення та модернізація технічної та навчально-методичної бази кабінетів Постійно
3 Проведення поточних ремонтів шкільних приміщень Щорічно
4 Переведення школи на альтернативні види палива 2016 – 2021 роки
5 Ремонт системи опалення школи 2018 – 2019 роки
6 Заміна обладнання на кухні 2017 – 2018 роки
7 Купівля мультимедійної дошки 2019 - 2020 роки
8 Забезпечення навчальних кабінетів персональними комп’ютерами та ліцензійними програмними засобами навчального призначення Постійно
9 Переобладнання комп,юторного кабінету 2020 – 2021 роки
Кiлькiсть переглядiв: 6323

Коментарi