• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • План роботи над єдиною методичною темою

План

роботи педагогів

Дяківської гімназії Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької області

над єдиною науково-методичною темою

на 2021 – 2026 роки

« Виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти і впровадження інтерактивних та інформаційно - комунікаційних технологій, зорієнтованих на формування ключових компетентностей учнів»

Виховна проблема на 2021-2026 навчальний рік :

« Формування сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України»

І. Діагностично-теоретичний етап

(2021-2022 навчальний рік)

Мета:
- сформувати особисту потребу та психологічну готовність педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи;
- діагностика творчого потенціалу вчителя для створення атмосфери міжособистісної взаємодії суб'єктів освітнього процесу;
- дослідження рівня професійної майстерності, потреб та інтересів педагогічного колективу.
Основні завдання:
- психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов роботи над реалізацією нової науково-методичної проблеми;
- опанування навичок впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності;
- моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку.
Прогнозовані результати:
- обговорення форм роботи над поставленими питаннями;
- сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

План реалізації

№/п Зміст роботи Форми і методи роботи Термін, відповідальні
1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя анкетування жовтень-листопад 2021 року, заступник директора з навчально-виховної роботи Шевченко С.М.
2. Вивчення навчальних досягнень учнів та рівня їхньої вихованості, розвитку моніторинг грудень-січень, заступник директора з навчально-виховної роботи
3. Ознайомлення членів педагогічного колективу з умовами модернізації та інтеграції освітнього процесу у контексті нової української школи педагогічна рада -круглий стіл жовтень 2021 року, заступник директора з навчально-виховної роботи
4. Робота з науково-педагогічною літературою самоосвітня діяльність лютий-березень 2022 року, педагогічний колектив
5. Формування інноваційної компетентності педагогів як умова якісного освітнього процесу педагогічні читання травень 2022 року

ІІ. Практично-діяльнісний етап

(2022-2023 навчальний рік)

Мета:
- сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують;
- розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;
- вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту;
- теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, предметних кафедр, індивідуальних консультацій, самоосвіти.
Основні завдання:
- мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи;
- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
- реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів розвитку системи освіти.
Прогнозовані результати:
- здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
- аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;
- визначення рівня роботи з реалізації проблеми (дієва самоосвітня робота);
- спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою;
- накопичення теоретичного матеріалу з теми.

План реалізації

№/п Зміст роботи Форми і методи роботи Термін, відповідальні
1. Організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначення проблемної теми круглий стіл вересень 2022 року, керівники МО
2. Вивчення психолого-педагогічного клімату в колективі психолого-педагогічний семінар листопад- грудень 2022 року, практичний психолог
3. Вивчення ефективності організації освітнього процесу в школі моніторинг січень 2022 року, адміністрація школи
4. Залучення батьків до спілкування через ІК-технології сайт школи, блоги вчителів 2022-2023 н.р., педагогічний колектив
6. Формування компетеннтностей: педагогічна сутність, технології семінар-практикум лютий-березень 2023 року, заступник директора з навчально-виховної роботи Шевченко С.М.
7. Про компетентісний підхід як основу формування освітнього процесу у світлі Концепції нової української школи педагогічна рада - панорама жовтень 2022 року, адміністрація школи
8. Виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі психолого-педагогічний семінар квітень-травень 2023 року, практичний психолог
9. Технологія креативного мислення круглий стіл Червень 2023 року, завідувачі предметними кафедрами

ІІІ. Апробаційно-впроваджувальний етап

(2023-2024, 2024-2025 навчальні роки)

(набуття власного досвіду)

Мета:
- визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу;
- вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією;
- апробація моделі формування вчителя як високо компетентного фахівця.
Основні завдання:
- спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;
- корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;
- апробація системи діяльності вчителів у процесі реалізації науково-методичної проблеми.
Прогнозовані результати:
- розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого питання;
- вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей переконання про цінність освіти;
- подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково-методичної проблеми школи;
- підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у ході реалізації проблеми.

План реалізації

№/п Зміст роботи Форми і методи роботи Термін, відповідальні
1. Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної єдиної науково-методичної проблеми куточок-стенд жовтень 2023 року, заступник директора з навчально-виховної роботи
2. Засідання педагогічної ради «Про фахову компетентність вчителя як важливу умову впровадження нових Державних стандартів» Засідання педагогічної ради - вітальні жовтень 2023 року
3. Рівень інноваційної культури вчителів, навчальних досягнень учнів, тестування дітей і батьків моніторинг листопад-грудень 2023 року, адміністрація школи
4. Засідання педагогічної ради «Про розвиток креативності школярів як умови формування життєвих компетенцій» засідання педагогічної ради – проблемний стіл жовтень 2024 року
4. Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над єдиною науково-методичною проблемою творчий звіт 2024-2025 н.р., голова методичної ради
4. Професійна компетентність вчителя. Результативність роботи методичних структур. Творчий педагогічний пошук в процесі реалізації проблемної теми моніторинг 2024-2025 н.р., адміністрація школи
5. Калейдоскоп інноваційних педагогічних технологій тиждень педагогічної майстерності 2024-2025 н.р., адміністрація школи
6. Професійне самовдосконалення та життєве цілепокладання тренінгові заняття 2023-2024 н.р., адміністрація школи, практичний психолог
7. Засоби підвищення ефективності спілкування в системі «учитель-учень» круглий стіл листопад 2024 року, педагогічний колектив
8. Творча співпраця педагогічного колективу, учнів, батьків у формуванні громадянської активності школярів семінар-практикум лютий 2023 року, заступник директора з виховної роботи
9. Індивідуальна траєкторія розвитку обдарованої дитини психолого-педагогічний семінар жовтень 2024 року, практичний психолог

ІV. Узагальнюючий, підсумковий етап

(2025 - 2026 навчальний рік)

Мета:
- досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів;
- забезпечення високого рівня освіченості та вихованості учнів;
- здійснення моніторингу динаміки змін роботи педагогів школи
- підбиття підсумків роботи над проблемою;
- оцінка рівня самореалізації вчителів;
- оприлюднення загальних підсумків упровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.
Основні завдання:
- оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково-методичною проблемою школи на заключному її стані;
- зосередження зусиль методичних структур з метою створення у випускників наукової та практичної бази для успішного продовження навчання;
- узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.
Прогнозовані результати:
- вироблення рекомендацій щодо особливостей реалізації науково-методичної проблеми школи;
- визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності
- здатність продукувати власний ефективний педагогічний досвід;
- висока мотивація до неперервної освіти.

План реалізації

№/п Зміст роботи Форми і методи роботи Термін, відповідальні
1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій методична рада січень-травень 2026 року, члени методичної ради
2. Результати роботи предметних кафедр за наслідками роботи над єдиною науково-методичною проблемою творчі звіти лютий-березень 2026 року, завідувачі предметними кафедрами
3. Досвід і проблеми реалізації єдиної науково-методичної проблеми школи методична рада січень 2026 року, голова методичної ради
4. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів психолого-педагогічний семінар листопад 2025 року, практичний психолог
5. Методична конференція та педагогічна виставка за підсумками роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи конференція, виставка напрацювань лютий 2026 року, члени методичної ради
6. Підсумки роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» педагогічна рада травень 2026 року, заступник директора з навчально-виховної роботи
Кiлькiсть переглядiв: 5657

Коментарi