• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • План роботи над єдиною методичною темою

План роботи

над єдиною методичною темою

«Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі»

2016- 2021 р.р.

І.Загальні положення. Обґрунтування теми.

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває розвиток ключових компетентностей учнів, їх здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації школярів в соціумі, рішенню ключових проблем су- часного життя, їх професійному самови- значенню. Введення поняття освітніх компетен- цій дозволяє вирішувати проблему, типо- ву для освітніх закладів, коли учні можуть добре опанувати набір теоретичних знань, але зазнають значні труднощі в практич- ній діяльності, що вимагає використання цих знань для вирішення конкретних за- вдань або проблемних ситуацій.

Ключові компетенції можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Концепція сучасної освіти відповідає основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти.

Ключові (найвагоміші та найбільш інтегровані) компетентності ƒ сприяють досягненню успіхів у житті; ƒ сприяють підвищенню якості набутих знань; ƒ відповідають багатоманітним сферам життя. Набуття необхідних компетентностей протягом всього життя сприятиме: ƒ продуктивності та конкурентності людини на ринку праці; ƒ скороченню безробіття завдяки розвиткові гнучкої (адаптивної) та кваліфіко# ваної робочої сили; ƒ розвиткові середовища для інноваційних перетворень у умовах глобальної конкуренції.

Формування компетентностей відбувається засобами змісту освіти. У підсумку в учня розвиваються здібності та з'являються можливості вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми - від побутових до виробничих і соціальних. Таким чином, компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через усі навчальні предмети (освітні галузі), одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення на відповідному матеріалі. У результаті вдається об'єднати навчальні предмети в єдиний цілісний зміст, визначивши системоутворюючі елементи загальної освіти як по вертикалі окремих ступенів навчання, так і на рівні горизонтальних міжпредметних зв'язків.

ІІ. Мета роботи педагогічного колективу над темою.

1. Організація командної взаємодії педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій у формування ключових компетентностей учнів.

2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.

3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, – залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності дітей.

ІІІ. Завдання роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою.

1. Вивчення теоретичних засад формування ключових компетентностей.

2. Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів.

3. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи, рівень та динаміку їх розвитку.

4. Удосконалення системи організації навчально-виховного процесу на основі сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі.

5. Курсова підготовка вчителів щодо особливостей роботи по формуванню ключових компетентностей учнів.

6. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над темою.

V. Практична значимість роботи над темою.

Пов’язана з можливістю залучення до даної діяльності широкого кола педагогічних працівників та накопичення досвіду використання інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів.

VI. Очікувані позитивні результати.

На рівні школи. Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей учасників педагогічного процесу, зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства.

На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів сучасної освіти, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

На рівні особистості учня.Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності учнів.

VIІ. Основні етапи роботи :

І етап

Аналіз діяльності педагогічного колективу та визначення теми

Зміст Виконавець Дата Узагальнення
1. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за попередні роки для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи Шевченко С.М. Запорожець Н.В. Клітченко Г.І. Гонтарук П.І. Травень, 2016р. Наказ «Про результати роботи над методичною темою : «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховну та управлінську діяльність»
2. Проведення анкетування учителів щодо вибору однієї із нагальних тем. Систематизація побажань учителів. Шевченко С.М. Травень, 2016р
3. Визначення теми школи, обґрунтування її актуальності для колективу Шевченко С.М. червень, 2016р Засідання МР

ІІ етап

Теоретичне дослідженнянауково-методичної теми

2016-2017 н.р.

Зміст Виконавець Дата Узагальнення
1 Обговорення нової методичної теми школи та визначення завдань для її реалізації у 2016-2017 н.р.; Керівники МО Серпень, 2016р. Засідання МО
2 Визначення самоосвітніх тем педагогів та форм висвітлення Шевченко С.М. Керівники МО Серпень-вересень 2016р. Засідання МО
3 Проведення співбесід, консультацій з питань вибору тем самоосвіти вчителів Шевченко С.М. Керівники МО вересень
4 Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки з теми , вивчення наявної науково-методичної літератури Керівники МО листопад Методичний бюлетень, виставки літератури
6 Розгляд плану роботи над новою методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній основі» Шевченко С.М. Жовтень засідання педради
7 Створення творчої групи з метою організації роботи над окремими аспектами теми Шевченко С.М. Вересень
8 Обговорення науково-методичної теми на профспілкових зборах педагогічного колективу Клітченко Г.І. Протокол, рішення
9 Створення у шкільному методичному кабінеті науково-методичного комплексу на допомогу учителям ( стенди, картотека літератури, методичні бюлетені тощо) Шевченко С.М. Вересень-грудень
10 Методичний семінар: « Шляхи формування освітніх компетентностей учнів» Шевченко С.М. жовтень
11 Педагогічні читання « Методична тема школи у фахових виданнях. Досвід.» Шевченко С.М. Череушенко Л.Я. жовтень
12 Тренінг « Формування професійних компетентностей учителя» Шевченко С.М. Керівники МО жовтень
13 Круглий стіл, методичний бюлетень « Формування моделі випускника школи відповідно до вікової ланки» Шевченко С.М. Керівники МО жовтень
14 Узгодження перспективного плану роботи над новою методичною темою Шевченко С.М. Клітченко Г.І. жовтень Засідання МР
15 Семінар-практикум «Методична грамотність як умова успішної педагогічної діяльності» Шевченко С.М. грудень
16 Поповнення виставки новинками педагогічної, методичної, психологічної та наукової літератури Череушенко Л.Я. грудень
18 Методичний день: - Методичний семінар « Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності школярів»; - психолого-педагогічний семінар «Особливості конфліктів, що виникають у школі» - семінар-тренінг « Комунікативна культура педагога» Шевченко С.М. Керівники МО березень
19 Результати діяльності педагогічного колективу на першому етапі роботи над методичною проблемою. Анкетування , діагностика утруднень Шевченко С.М. Керівники МО травень Засідання МР

ІІІ етап

Практичне дослідження науково-методичної проблеми

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 н.р.

№ з/п Зміст Виконавець Дата Узагальнен ня
1. Оформлення довідниково-інформаційного методичного куточка з теми у методкабінеті Шевченко С.М. Вересень, 2017
2. Поновлення переліку рекомендованої літератури з теми Череушенко Л.Я. постійно
3. Робота творчої групи учителів Шевченко С.М. протягом року
4. Проведення серії науково-методичних нарад, семінарів з тематики теми Шевченко С.М. Постійно (на каніку-лах)
5. Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару “Особистісне зростання вчителя як запорука успішної реалізації методичної теми” Шевченко С.М. Керівники МО постійно
6. Організація і проведення серії відкритих уроків учителів, які розробляють окремі аспекти теми Шевченко С.М. Керівники МО щороку Фестиваль « Відкри-тий урок»
7. Організація і проведення серії лекцій для учителів з окремих аспектів проблеми Шевченко С.М. Керівники МО 2017-2018 н.р.
8 Участь учителів школи у конкурсах «Учитель року», «Педагогічна ярмарка» тощо Шевченко С.М. постійно
9 Організація роботи школи передового досвіду та майстер-класів на основі роботи учителів, що досягли певних успіхів у роботі над проблемою Шевченко С.М. щорічно Наказ «Про організацію методичної роботи»
10 Створення та реалізація проекту «Підвищення професійної компетентності педагогів як засіб підвищення ключових компетентностей учнів» Шевченко С.М. Керівники МО Вересень 2017- травень 2018р. наказ
11 Проведення тематичних педагогічних читань: - Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу - Шляхи формування компетентностей учнів - Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації навчально-виховної роботи школи - Роль методичного об*єднання у розвитку компетентного учителя Шевченко С.М. Клітченко Г.І. Запорожець Н.В. Гонтарук П.І. Жовтень, 2018р. Січень, 2019р. Жовтень, 2019р. Березень, 2020р. протокол
12 Семінар-тренінг «Використання сучасних ефективних форм і методів роботи в педагогічній практиці» Шевченко С.М. Жовтень, 2020р.
13 Психолого-педагогічна гра «Стилі роботи та професійне кредо сучасного учителя» Шевченко С.М. Січень, 2021р
14 Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над проблемою Шевченко С.М. щорічно
15 Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх розвитку за результатами зрізів знань та діагностики Адміністрація постійно накази

ІV етап

2020-2021н.р.

Узагальнюючий етап.

Підбиття підсумків роботи над проблемою

№ з/п Зміст Виконавець Дата Узагальнення
1 Проведення відкритих уроків і позакласних заходів Учителі , класні керівники Протягом року
2 Презентації творчих звітів учителів за результатами роботи над методичною проблемою Керівники МО Березень 2021р Засідання МО
3 Здійснення моніторингу професійних досягнень педагогів Шевченко С.М. ІІ семестр Засідання МР
4 Видання методичних бюлетенів «З досвіду роботи» Шевченко С.М. постійно
5 Проведення засідання Методичної ради за результатами впровадження проблеми школи Шевченко С.М. Червень-липень 2021 Протокол
6 Проведення підсумкової науково-методичної конференції Шевченко С.М. Червень, 2021 Протокол, наказ
Кiлькiсть переглядiв: 5205

Коментарi