/Files/images/(2).jpg

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за 2018 – 2019 н.р.

Робота методичного об’єднання проводилась згідно з планом роботи. Протягом навчального року наше шкільне методичне об’єднання працювало над реалізацією проблеми:«Пошук ефективних форм та методів реалізації компетентного підходу на уроках предметів гуманітарного циклу». Шкільне методичне об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін налічує 5 педагогів, з них:
учителів вищої категорії – 1;
учителів першої категорії –3;
учителів другої категорії – 1.
У 2018 -2019 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування креативного потенціалу учнів та професійної компетентності педагогів. Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом, диспутів, майстер - класів; впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії. Протягом навчального року проведено 5 засідань МО вчителів гуманітарного циклу, на яких вивчено нормативно-правові та інструктивно-методичні документи щодо організації навчально-виховного процесу, проаналізовано роботу ШМО та визначено його основні завдання, намічено заходи із формування системних знань та умінь учнів.
На засіданнях методичного об’єднання формували уміння самоаналізу уроку, обговорювали відкриті уроки та надавали колегам відповідні рекомендації, опрацювали рекомендації щодо формування комунікативної компетентності учнів та розвитку критичного мислення на уроках гуманітарного циклу. Багато уваги присвятили підготовці учнів до ДПА , проведенню повторення навчального матеріалу. У період між засіданнями члени МО брали участь у роботі педагогічної та методичної ради школи, в районних методичних заходах; педагогічних читаннях, присвячених В. О. Сухомлинському.
Учні як молодших , так і старших класів взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» та Міжнародній грі «Sunflоwer». Учасники були нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступенів Всеукраїнського рівня, регіонального рівня, за активну участь нагороджено дипломами директора школи та організаторів ігор. Велику увагу приділяють розвитку творчих здібностей учнів вчителі, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. Проводили відкриті уроки згідно з графіком.
Багато уваги приділялося забезпеченню індивідуальної безперервної самоосвіти і росту професійної культури, орієнтуючись на Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI ст.»), концепцію мовної освіти, які передбачають формування мовної особистості, що володіє даром слова - усного і писемного, умінням вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами під час сприйняття, створення висловлювань у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення, тобто забезпечення її всебічної мовленнєвої компетенції.
Уся робота методичного об'єднання вчителів підпорядкована головній меті - допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні в життя державної мовної політики.
Свою роботу вчителі спрямовують на виявлення навчальних можливостей учнів, формування у них творчо-наукових здібностей. Уся система педагогічної діяльності підпорядкована основній меті - розвитку особистості та її вихованню. Велику увагу вчителі приділяють вивченню мови та літератури як об'єкту пізнання. Результати навчальних досягнень за 2018-2019н. р. свідчать, що більшість учнів української мов та літератури, зарубіжної літератури, німецької мови, всесвітньої історії, історії України та правознавства на достатньому і високому рівнях. Педагоги багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови (набір її правил), але й взаємозв'язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.
Так, на відкритих уроках учителів ми спостерігали широкий спектр різноманітних засобів і методів роботи з учнями, комунікативно - діяльнісний підхід у викладанні, який збагачує словник учнів і розвиває як усне, так і писемне мовлення та формує національно свідому, духовно багату мовну особистість. Велику увагу приділяють словесники розвитку творчих здібностей учнів, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. На засіданнях МО систематично проводились обговорення новинок методичної літератури. Члени МО школи відвідували заняття, які проводилися районним МО вчителів-словесників, брали активну участь у підготовці цих занять. Учителями - словесниками та істориками активно проводилася позакласна робота. Педагоги завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити,бути творчими людьми. У цьому навчальному році на уроках української мови та літератури, німецької мови, зарубіжної літератури, активно впроваджувався метод проектів та інші інтерактивні методи, створювалися належні умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів - національно свідомих громадян України, виховання компетентної особистості.
Учні активні учасники мовних конкурсів та олімпіад. Учителі завжди у пошуках шляхів,форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими людьми. Справжній учитель навчає знаходити істину. Саме цьому і сприяють інноваційні технології, які враховують вибір методичних прийомів, здатних виявити та розвинути хист, азарт кожного учня, врахувати його вдачу, здібності, схильність до пошуку наукових знань, які йому цікаві. Школярі, здобуваючи знання, дають оцінку вчинкам, стосункам людей, явищам та процесам, спостерігають і роблять власні висновки. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна особистість.

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi